česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Program a podmínky absolvování povinného studijního předmětu
ANATOMIE (B03062)
v prezenčních bakalářských studijních programech

ADIKTOLOGIE, ERGOTERAPIE, FYZIOTERAPIE, NUTRIČNÍ TERAPIE, PORODNÍ ASISTENTKA, VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Místo: Anatomický ústav, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2 – malá posluchárna (prednášky) – mezipatro 1. a 2. poschodí a pitevny nebo praktikárny (pitvy, demonstrace) – přízemí.

Vedoucí studijního předmětu: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Organizace studia bakalářských oborů: Mgr. Alena Kvasilová

Časový rozvrh předmětu: ANATOMIE (B03062) je vyučována v zimním (13 týdnů) a letním semestru (11 týdnů) prvního roku studia. Výuka zahrnuje přednášky a demonstrace. Absolvování demonstrací je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Přednášky podle syllabu; principy stavby orgánů a orgánových systémů a jejich topografické vztahy; středa 12:45 - 14:30 v malé posluchárně Anatomického ústavu.

Praktické demonstrace podle syllabu, vždy v lichém týdnu, dle rozvrhu; demonstrace orgánů a jejich uložení, průběžná kontrola znalostí: zakončeno zápočtem na konci zimního a letního semestru.

Pro účast na praktických demonstracích je třeba mít bílý plášť, přezůvky, rukavice a pinzetu.

Pouze pro studující ergoterapie a fyzioterapie: ANATOMICKÁ PITVA POHYBOVÉHO APARÁTU (B00328) – odpolední blok demonstrací a pitvy pohybového aparátu ukončený zápočtem (8. 1. - 15. 1. 2024).

Náplň předmětu: základy makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci.

Detailní rozpis výuky je uveden v obsahové náplni předmětu v zimním a letním semestru.

Seznam literatury doporučené ke studiu je uveřejněn na samostatné webové stránce.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány: základy anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů v normě a jejich praktická aplikace.

Podmínky absolvování studijního předmětu ANATOMIE (B03062)

1) Absolvování anatomických předmětů je ukončováno zápočty a Anatomie (B03004) také zkouškou.
2) Podmínky udělení zápočtů:
a) Účast v celém rozsahu na praktických cvičeních a seminářích a v kurzu anatomické pitvy (studenti ergo a fyzio) – týká se prezenční i případné distanční výuky. Případné absence je třeba nahradit po dohodě s vyučujícím ihned po ukončení důvodů absence (s jiným studijním kruhem, vypracováním semináře, eseje, předvedením vypracovaných otázek a následným přezkoušením - jde o prokázání průběžné práce a porozumění problematice). Pokud absence nebudou nahrazeny odpovídajícím způsobem, nelze zápočet získat.
b) Vědomosti prokázané při seminářích a v průběžných testech, tak jak jsou vypsány v syllabu – znalosti budou ověřovány na praktiku ústně či testem. Neúspěšné testy lze opravit po domluvě s vyučujícím, ale každý maximálně dvakrát.
c) Pokud student má v posledním týdnu semestru stále neopravené testy, může zápočet získat po absolvování souhrnného testu na posledním praktiku, a to i v případě, že v některém z dílčích testů 3x neuspěl. Neúčast na posledním praktiku nezakládá nárok na psaní souhrnného testu.
d) Zápočty, které nebudou uděleny na konci semestru (na zápočtovém praktiku) a na konci kurzu anatomické pitvy, lze získat na základě písemného testu nebo ústního zkoušení ve dvou opravných termínech ve zkouškovém období, případně na konci následujícího kurzu anatomické pitvy. Případná neúčast na zápočtovém praktiku či kurzu anatomické pitvy musí být řádně omluvena a adekvátně nahrazena.
e) Opravný zápočtový test z Anatomie probíhá formou písemného testu. V případě neúspěchu při druhém opravném termínu následuje ústní přezkoušení na základě vylosovaných otázek v rozsahu znalostí příslušného semestru (ústní přezkoušení probíhá ten samý den jako písemný test).
3) Zkouška z anatomie je skládána ve zkouškovém období po 2. semestru. Účast na zkoušce je podmíněna udělením všech zápočtů. Zkouška je ústní a zahrnuje praktickou část (demonstraci orgánů) a teoretickou část podle zveřejněných otázek pro příslušný bakalářský obor. Úspěšné absolvování praktické části je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená hodnocení „neprospěl(a)“. Úspěšnou praktickou zkoušku není nutné opakovat při opravných termínech, platí celé zkouškové období (nejdéle však 4 měsíce). Dle Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (Čl. 17 – Zkouška a její průběh – odst. 8) platí: Nezveřejní-li garant předmětu podle odstavce 6 jiné zásady hodnocení, pak u ústní či praktické zkoušky platí, že odpovědi studenta na jednotlivé otázky se klasifikují známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "neprospěl/a" (4); klasifikace odpovědi na jednotlivou otázku „neprospěl/a (4)“ je důvodem pro ukončení celé zkoušky s výsledkem „neprospěl/a“.
4) Ke zkoušce a k opravným termínům zápočtů se studenti hlásí výhradně cestou SIS. Ke každému zkoušení zápočtu a ke zkoušce je vždy nutné se prokázat průkazem studenta či jiným platným dokladem totožnosti. Bez prokázání totožnosti studenta nebude student zkoušen.
5) Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně Mgr. Kvasilové (alena.kvasilova@lf1.cuni.cz).
6) Posluchači s ISP (v „meziročníku“), kteří nemají zkoušku z ANATOMIE (B03062), opakují výuku v plném rozsahu, získaný zápočet z ANATOMICKÉ PITVY POHYBOVÉHO APARÁTU (B00328) je automaticky uznáván Studijním oddělením.
7) Posluchači s ISP (v „meziročníku“) musí rozsah a časový plán výuky projednat s organizátorem studijního předmětu na začátku příslušného semestru.
8) Pokud posluchači studovali na 1. LF v jiném oboru (nebo na jiné lékařské fakultě) a vykonali zkoušku z anatomie, mohou požádat o její uznání. Bude vždy posuzován její výsledek, rozsah a obsah výuky ve srovnání s aktuálně studovaným oborem. Žádosti o uznání je třeba podat do sekretariátu ústavu nejpozději v prvním týdnu zimního semestru.

Veškeré informace o studiu anatomie jsou zveřejňovány:

na úřední desce ve vestibulu ústavu
a na webu ústavu anat.lf1.cuni.cz

28. září 2023

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Přednosta Anatomického ústavu

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK