česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Věda a výzkum

ZAMĚŘENÍ: antropologie, buněčná a vývojová biologie, tkáňové inženýrství, experimentální morfologie a onkologie, klinická anatomie a neurovědy

METODIKY: mikropreparace, mikrochirurgické techniky, histologické a mikroskopické metody, enzymová histochemie, imunohistochemie, lektinová histochemie, metody molekulární biologie včetně in situ hybridizace, tkáňové kultury, fluorescenční mikroskopie, optické mapování a základní biochemické metody (ELISA, WesternBlot). Je využíváno i počítačové modelování.

LABORATOŘE: Laboratoře jsou umístěny v prostorách anatomického ústavu. Jedna z využívaných laboratoří se nachází v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV) ve Vestci. Řada složitějších metodik je realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR a dalšími českými i zahraničními pracovišti (SRN, USA, Francie, Jižní Korea, Singapur).

Podrobnější zaměření:

Utváření lebek z pohledu srovnávací a vývojové anatomie s využitím sbírek preparátů muzea Anatomického ústavu; studium vnitřních struktur lebky, malformací kostí obličeje a lebeční base; modelování měkkých částí hlavy na podkladu dané lebky s využitím antropologických postupů a CT a CBCT metod. Studium strukturálních změn obličeje a přetváření měkkých částí obličeje v průběhu stárnutí s cílem identifikace osob na základě skeletu či fotografie. Rekonstrukce vybraných exponátů anatomického muzea.

Studium molekulárních mechanismů, které ovlivňují transformace buněk neurální lišty, charakterizace kmenových buněk neurální lišty izolovaných z lidských vlasových folikulů jsou studovány na modelu kuřecího zárodku a maligního melanomu u člověka.

Další tématika zahrnuje určování fenotypu buněk v dlaždicových a žlázových epitelech za normálních a patologických stavů jako je bazaliom, dlaždicový karcinom kůže a sliznic a duktální karcinom pankreatu. Kmenové buňky epidermis a epitelo-mesenchymové interakce jsou studovány v normě i v průběhu hojení ran a při růstu nádorů.

Vývoj srdce a patogeneze srdečního selhání jsou studovány za normální a alterované hemodynamiky s cílem objasnit molekulární mechanizmy regulace proliferace kardiomyocytů, diferenciace převodního systému a faktorů ovlivňujících fibrózu srdeční.

Klinicko anatomické studie jsou zaměřeny na vývoj vazivového aparátu končetinových kloubů ve vztahu k růstovým změnám skeletu.

Problematika neurověd je zaměřena na volumetrické studie basálních ganglií v normálních anatomických preparátech ve srovnání s jejich normálním obrazem v MRI a u pacientů s Parkinsonovou chorobou, s Alzheimerovou nemocí a u stavu vzniklých při okluzích krkavic.

Antropologie a experimentální morfologie:

Rekonstrukce obličeje na základě lebky a podkoží se zaměřením na hlavní identifikační rysy. Studium morfologických aspektů horních cest dýchacích se zaměřením na hlasové vazy člověka. Cílem je rozlišit a určit hustotně a stavebně rozdílné složky hlasového aparátu a na digitální úrovni vytvořit trojrozměrný model lidského hrtanu jako podklad pro individuálně programovatelné konstrukce hlasových náhrad.

Řešeno s využitím laboratoře 3D tisku a plastinační laboratoře Anatomického ústavu 1. LF UK a v rámci spolupráce s Institutem klinické a experimentální medicíny IKEM, Ústavem makromolekulární chemie AVČR a fakultou mechaniky a mechanotroniky Českého vysokého učení technického v Praze.

Vybrané publikace:

Šidlof, P., Švec, J.G., Horáček, J., Veselý, J., Klepáček, I., Havlík, R.: Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. J Biomech. 2008; 41(5):985-95. ISSN: 0021-9290; 1873-2380 (elektronická verze).

Klepáček, I., Naňka, O.: "Bochdalek" skull (syngnathia): CT examination. Brat. Lék. Listy: 110(12):796-801. 2009

Shbat, A., Smrcka, V.: Children´s cranial lesions from Neolithic. Prague Med Rep 2009; 110 (2): 114-119

Klepáček, I., Zedníková-Malá, P.: Bochdalek´s skull: morphology report and reconstruction of face. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8 (4): 451-459

Klepacek I., Jirak D., Smrckova M.D., Janouskova O., Vampola T.: The Human Vocal Fold Layers. Their Delineation Inside Vocal Fold as a Background to Create 3D Digital and Synthetic Glottal Model. J Voice. 2015 Sep 29. pii: S0892-1997(15)00170-8. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.08.004

Buněčná biologie:

Laboratoř se věnuje studiu epitelů za fyziologických a patologických stavů. Sleduje interakce mezi nádorovými a nenádorovými buňkami v nádorovém ekosystému. Studovány jsou zejména nádorově asociované fibroblasty a jejich produkty. Důraz je kladen na faktory podporující zánětlivou odpověď jako je IL-6, IL-8 a TGF-B. Tyto faktory se zdají být zásadními slovy v mezibuněčné výměně informací a podílejí se na růstu nádoru i jeho metastazování. Vzhledem k významu zánětu u hojení, nádorového mikroprostředí a fatálního průběhu virových infekcí jsou hledány styčné body těchto procesů s cílem jejich lepšího poznání a terapeutického ovlivnění. Činnost laboratoře je podpořena projekty Centrum nádorové ekologie a Národní ústav pro výzkum rakoviny z prostředků Evropské unie.

Vybrané publikace:

Abramenko N, Vellieux F, Tesařová P, Kejík Z, Kaplánek R, Lacina L, Dvořánková B, Rösel D, Brábek J, Tesař A, Jakubek M, Smetana K Jr.: Estrogen Receptor Modulators in Viral Infections Such as SARS−CoV−2: Therapeutic Consequences. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6551 (IF 5.923)

Gál P, Brábek J, Holub M, Jakubek M, Šedo A, Lacina L, Strnadová K, Dubový P, Hornychová H, Ryška A, Smetana K Jr.: Autoimmunity, cancer and COVID-19 abnormally activate wound healing pathways: critical role of inflammation. Histochem Cell Biol. 2022 Jul 22:1-20. doi: 10.1007/s00418-022-02140-x. (IF2.531)

Novák Š, Kolář M, Szabó A, Vernerová Z, Lacina L, Strnad H, Šáchová J, Hradilová M, Havránek J, Španko M, Čoma M, Urban L, Kaňuchová M, Melegová N, Gürlich R, Dvořák J, Smetana K Jr, Gál P, Szabo P.: Desmoplastic Crosstalk in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Is Reflected by Different Responses of Panc-1, MIAPaCa-2, PaTu-8902, and CAPAN-2 Cell Lines to Cancer-associated/Normal Fibroblasts. Cancer Genomics Proteomics 18: 221-243 (2021) (IF 4.069)

Strnadová K, Pfeiferová L, Přikryl P, Dvořánková B, Vlčák E, Frýdlová J, Vokurka M, Novotný J, Šáchová J, Hradilová M, Brábek J, Šmigová J, Rösel D, Smetana K Jr, Kolář M, Lacina L: Exosomes produced by melanoma cells significantly influence the biological properties of normal and cancer-associated fibroblasts. Histochem Cell Biol. 157: 153-152 (2022) (IF 4.304)

Talianová V, Kejík Z, Kaplánek R, Veselá K, Abramenko N, Lacina L, Strnadová K, Dvořánková B, Martásek P, Masařík M, Houdová Megová M, Bušek P, Křížová J, Zdražilová L, Hansíková H, Vlčák E, Filimonenko V, Šedo A, Smetana K Jr., Jakubek M: New-Generation Heterocyclic Bis-Pentamethinium Salts as Potential Cytostatic Drugs with Dual IL-6R and Mitochondria-Targeting Activity. Pharmaceutics 2022, 14, 1712. (IF6.525)

Vokurka M, Lacina L, Brábek J, Kolář M, Ng YZ, Smetana, K Jr: Cancer-Associated Fibroblasts Influence the Biological Properties of Malignant Tumours via Paracrine Secretion and Exosome Production. Int. J. Mol. Sci. 23, 964 (2022) (IF 5.924)

Vývoj kardiovaskulárního systému:

V současnosti se zabýváme jednak studiem regeneračního potenciálu srdce plazů, vývojem převodního systému srdečního, a konečně morfogenezí a plasticitou hřebenitých svalů v síních. Ve spolupráci s IKEM se zabýváme studiem vlivu tlakové a objemové zátěže na srdeční fibrózu. Věnujeme se rovněž vývoji a optimalizaci nových zobrazovacích metod pro studium kardiovaskulárního systému. Tento výzkum je podpořen granty GA ČR, MŠMT a AZV.

Vybrané publikace:

Bohuslavova R, Cerychova R, Papousek F, Olejnickova V, Bartos M, Görlach A, Kolar F, Sedmera D, Semenza GL, Pavlinkova G.: HIF-1α is required for development of the sympathetic nervous system. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jul 2;116(27):13414-13423. doi: 10.1073/pnas.1903510116. Epub 2019 Jun 13.

Kočková R, Línková H, Hlubocká Z, Pravečková A, Polednová A, Súkupová L, Bláha M, Malý J, Honsová E, Sedmera D, Pěnička M.: New Imaging Markers of Clinical Outcome in Asymptomatic Patients with Severe Aortic Regurgitation. J Clin Med. 2019 Oct 11;8(10):1654. doi: 10.3390/jcm8101654. PMID: 31614523

Kvasilova A, Olejnickova V, Jensen B, Christoffels VM, Kolesova H, Sedmera D, Gregorovicova M.: The formation of the atrioventricular conduction axis is linked in development to ventricular septation. J Exp Biol. 2020 Oct 12;223(Pt 19):jeb229278. doi: 10.1242/jeb.229278. PMID: 33046580

Olejnickova V, Kocka M, Kvasilova A, Kolesova H, Dziacky A, Gidor T, Gidor L, Sankova B, Gregorovicova M, Gourdie RG, Sedmera D.: Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. Int J Mol Sci. 2021 Mar 1;22(5):2475. doi: 10.3390/ijms22052475. PMID: 33804428

Kolesová H, Olejníčková V, Kvasilová A, Gregorovičová M, Sedmera D.: Tissue clearing and imaging methods for cardiovascular development. iScience. 2021 Apr 1;24(4):102387. doi: 10.1016/j.isci.2021.102387. eCollection 2021 Apr 23. PMID: 33981974

Kvasilova A, Gregorovicova M, Olejnickova V, Kolesova H, Sedmera D.: Myocardial development in crocodylians. Dev Dyn. 2022 Dec;251(12):2029-2047. doi: 10.1002/dvdy.527. Epub 2022 Sep 15. PMID: 36045487

Klinická anatomie:

Anatomické studie jsou zaměřeny především na vazivový aparát velkých končetinových kloubů ve vztahu k růstovým změnám skeletu a na vývoj a růst krční páteře vzhledem k možnostem osteosynézy. Dále se věnujeme optimalizaci vybraných operačních přístupů tak, aby byly ušetřeny cévní a nervové struktury, ať se jedná o přístupy otevřené či pod ultrazvukovou kontrolou. Ve spolupráci s urogynekology pak hledáme optimální způsob aplikace pásek pro podporu urethry v rámci léčby inkontinence.

Vybrané publikace:

Bartoníček J, Tuček M, Strnad T, Naňka O.: Fractures of the coracoid process - pathoanatomy and classification: based on thirty nine cases with three dimensional computerised tomography reconstructions. Int Orthop. 2020, 45(4): 1009-1015. doi: 10.1007/s00264-020-04634-6.

Fojtík P, Kostlivý K, Bartoníček J, Naňka O.: The fibular notch: an anatomical study. Surg Radiol Anat. 2020 Oct;42(10):1161-1166. doi: 10.1007/s00276-020-02476-w

Strnad T., Bartoníček J., Naňka O., Tuček M.: The coracoglenoid notch: anatomy and clinical signifcance. Surg Radiol Anat. 2021 Jan;43(1):11-17. doi: 10.1007/s00276-020-02527-2.

Štulík J, Geri G, Salavcová L, Barna M, Fojtík P, Naňka O: Pediatric dens anatomy and its implications for fracture treatment: an anatomical and radiological study. Eur Spine J. 2021 Feb;30(2):416-424. doi: 10.1007/s00586-020-06490-9

Bartoníček J., Tuček M., Naňka O.: Poranění lopatky. Maxdorf 2021, 780 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7345-690-0

Mezian K, Ricci V, Güvener O, Jačisko J, Novotný T, Kara M, Chang KV, Naňka O, Pirri C, Stecco C, Dughbaj M, Jain NB, Özçakar L.: EURO-MUSCULUS/USPRM Dynamic Ultrasound Protocols for (Adult) Hip. Am J Phys Med Rehabil. 2022 Jun 9. doi: 10.1097/PHM.0000000000002061.

Ricci V, Ricci C, Mezian K, Naňka O, Özçakar L.: Trapezius Muscle and the Cutaneous Branches of Spinal Nerves: Sonographic/Anatomic Discussion on Myofascial Pain and Superficial Injections. Pain Med. 2022 Aug 18:pnac125. doi: 10.1093/pm/pnac125. Epub ahead of print. PMID: 35980166

Diego Tavoletti, Ondrej Nanka, Elisabetta Rosano’, Paolo Cerchiara, Elisabetta Cerutti, Luca Pecora: A novel technique of ultrasound-guided lateral cutaneous branch of the iliohypogastric nerve block: a cadaveric study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2022, 2022 Sep;66(8):1003-1008, DOI: 10.1111/aas.14110

Laboratoř neuroanatomie:

Pokračuje dlouholetá spolupráce s Neurologickou a Radiologickou klinikou 1. LF UK v oblasti spánkové medicíny. Provádíme volumometrické studie hippocampu a amygdaly v programu ScanView na snímcích magnetické rezonance u pacientů s narkolepsií a kateplexií a zdravých jedinců. Ve spolupráci s neurochirurgy ÚVN jsou na nafixovaných tělech studovány průběhy periferních nervů a přístupů k nim. Další spolupráce probíhá s neurochirurgy Nemocnice v Ústí nad Labem v oblasti pedagogiky a klinických publikací.

Vybrané publikace:

NĚMCOVÁ, V., KRÁSENSKÝ, J., KEMLINK, D., PETROVICKÝ, P., VANĚČKOVÁ, M., SEIDL, Z., RULSEH, A., BUŠKOVÁ, J., ŠUSTA, M., ŠONKA, K.: Hippocampal but not amygdalar volume loss in narcolepsy with cataplexy. Neuroendocrinology Letters. 2015, 36(7), 682-688. ISSN 0172-780X. IF = 0.946 (2015)

BARTOŠ, R., NĚMCOVÁ, V., RADOVNICKÝ, T., SEJKOROVÁ, A., MALUCELLI, A., ORLICKÝ, M., TREBICKÝ, F., SAMEŠ, M.: Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(2), 131-147. ISSN 1210-7859. IF = 0.368 (2016)

BRABEC, J., BULDOV, S. V., CITA, S., CITOVÁ, I., NĚMCOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, Z., SMAZALOVÁ, J., KACHLÍK, D.: Lidské tělo. 2 vyd. Praha: Knižní klub, 2016. 288 s. ISBN 978-80-242-5301-5.

KAISER, R., ASTL, J., BELŠAN, T., BENEŠ, V., DVOŘÁKOVÁ, P., HRABAL, P., KRAMÁŘ, F., KUKAČKOVÁ, M., MASOPUST, V., NĚMCOVÁ, V., ŘÍHA, M., SÁDLOVÁ, T., SKALKOVÁ, I., TUČEK, M., TYLL, T., VONDRÁČKOVÁ, D.: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů. 1 vyd. Praha: Grada, 2016. 212 s. ISBN 978-80-247-5808-4.

VACHATA, P., SAMEŠ, M., BETKA, J., BOJAR, M., CEÉ, J., CIHLÁŘ, F., FRAJER, L., HUMHEJ, I., CHOVANEC, M., JELÍNKOVÁ, V., KLENER, J., KOLÁŘ, P., KOZÁK, J., KUFA, R., LIŠČÁK, R., NĚMCOVÁ, V., PETROVICKÝ, P., SKŘIVAN, J., TICHÝ, M., TOMÁŠ, R., VAVERKA, M., VLASÁK, A., ZÁBRODSKÝ, M., ZIKMUND, L., ZOLAL, A., ZVĚŘINA, E.: Lícní nerv: anatomie, patologie, léčba. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 381 s. ISBN 978-80-204-3252-0.

ŠUSTA, M., NĚMCOVÁ, V., BIZIK, G., ŠONKA, K.: Emotion stimulus processing in narcolepsy with cataplexy. Journal of Sleep Research. 2017, 26(1), 30-37. ISSN 0962-1105. DOI: 10.1111/jsr.12444 IF = 3.259 (2016)

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK