česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Obsahová náplň studijního předmětu anatomie pro bakaláře v letním semestru

Dýchací systém

Zevní nos a dutina nosní, průchody a vyústění, vedlejší nosní dutiny, jejich syntopie.
Hrtan - jeho stavba, funkce a poloha, inervace a cévní zásobení.
Průdušnice a průdušky – stavba a poloha, tracheotomie.
Plíce – makroskopický popis, členění, otisky orgánů, arbor bronchialis et alveolaris, plicní segmenty, cévní zásobení, inervace, lymfatická drenáž, poloha a projekce plic.
Pleura a pleurální dutina, inervace pleury, punkce pleurální dutiny, pneumothorax, hranice pleury.
Mediastinum, ohraničení, členění, obsah.
Dýchací pohyby a kinetika plic

Močopohlavní systém

Ledviny – makroskopický popis, členění, otisky orgánů, syntopie, cévní zásobení a inervace, mikroskopická stavba: nefron, juxtaglomerulární aparát, řízení krevního tlaku.
Pánvička ledvinná - makroskopický popis, členění, syntopie.
Močovod - stavba stěny, průběh, a poloha, zúžení.
Močový měchýř - makroskopický popis, členění, stavba stěny, syntopie, cévní zásobení a inervace.
Ženská močová trubice - stavba stěny, průběh a poloha, zúžení.
Mechanismus kontinence
Varle - makroskopický popis, členění, mikroskopická stavba, spermiogeneza, pohlavní hormony, descensus testis, retence a ektopie varlat, inervace a cévní zásobení.
Nadvarle- sjeho stavba. Šourek - vrstvy, popis, regulační funkce.
Chámovod - popis, průběh, syntopie, stavba stěny,
Váčky semenné - stavba, syntopie a funkce.
Provazec semenný - přehled struktur.
Prostata - makroskopický popis, zóny prostaty, poloha a fixace, chirurgický přístup k prostatě.
Mužská močová trubice - členění, stavba stěny, vyústění žlaz.
Pyj - popis, obaly, cévní zásobení a inervace, mechanismus erekce
Vaječník - makroskopický popis, syntopie a uložení, rozdíl u nullipary a multipary, cévní zásobení a inervace, vývoj vajíčka a folikulů, ovulace, ovariální cyklus.
Vejcovod - popis, stavba stěny, poloha, vztah k mimoděložnímu těhotenství a sterilitě.
Děloha - stavba a člěnění, syntopie, polohy a postavení, endometriální cyklus, myometrium, změny za gravidity, závěsy a fixační aparát dělohy. Cévní zásobení a inervace, lymfatická drenáž.
Pochva - stavba, poloha, cyklické změny sliznice.
Zevní rodidla - jejich členění, ženská topořivá tělesa.
Svalové dno pánevní - stavba, svaly diaphragma urogenitale et diaphragma pelvis, fascie, prostory- fossa ischiorectalis, episiotomie. Mechanismy kontinence

Endokrinní orgány

Obecná stavba a funkce.
Nadledviny - popis, poloha, funkční členění, cévní zásobení.
Štítná žláza a příštítná tělíska - poloha, syntopie, stavba, funkce, cévní a nerové zásobení.

Nervová soustava

Obecná stavba nervové tkáně - neuron, glie, neurotransmitery, synapse, reflexní oblouk, nervová zakončení, ganglia, myelinizace.
Hřbetní mícha - makroskopický popis, její obaly, topografie páteřního kanálu, lumbální punkce, vertebromedulární topografie, průřez míchou, šedé a bílé hmoty, Rexedovy laminy, drahová pole.
Kmen - makroskopická stavba, spodina 4. komory mozkové, projekce a umístění jader hlavových nervů, další šedé hmoty kmene, jejich spoje, retikulární formace, oblongata, pons, mesencephalon. Parkinsonova nemoc
Mozeček - stavba, členění, mozečková jádra, struktura kůry, zapojení. Mozečkový syndrom.
Mezimozek - členění a popis, thalamus, jeho jádra, zapojení, epithalamus, subthalamus, hypothalamus, hypofýza, hypothalamohypofyzární systém, adeno a neurohypofýza, portální oběh, zpětná vazba, hormony zde produkované, statiny a liberiny
Koncový mozek - členění, makroskopický popis hemisfér, gyrifikace, stavba kůry - cytoarchitektonika, korové okrsky, bazální ganglia a jejich základní okruh, hipokampální formace a limbický systém.
Komorový systém, likvor, tvorba, cirkulace a vstřebávání, hydrocephalus
Cévní zásobení CNS, Willisův okruh
Přehled sensitivních, motorických a senzorických drah. Okruh BG a zapojení mozečku.
Periferní nervy - aferentní a eferentní vlákna, stavba nervu, perineurium a epineurium, sutura periferní ho nervu, zakončení, ganglia, sensitivní a motorické korové oblasti, ventrální a dorsální větve.
Pleus cervicalis, brachialis, lumbalis a sacralis. Obrazy obrn vybraných periferních nervů a útlakové syndromy.
Hlavové nervy - rozdíly ve stavbě oproti míšního nervu, přehled vláken hlavových nervů, hlavové nervy, jejich prostupy basí lební, průběh, hlavní větvení
Autonomní nervový systém - sympatikus a parasympatikus, vliv na inervované vybrané orgány, zapojení a průběh, ganglia

Smyslové orgány

Oko - stavba stěny - sclera et cornea, choroidea et corpus ciliare, iris, retina, lens, sklivec, oční komory, cévní zásobení a inervace oka. Přídatné orgány - okohybné svaly a jejich inervace, víčka, spojivka, slzný aparát
Statoakustické ústrojí - zevní ucho, zevní zvukovod, bubínek, středoušní dutina, sluchové kůstky, CZ a inervace, tuba auditiva, vnitřní ucho - kostěný a blanitý labyrint, blanitý hlemýžď.
Ústrojí čichové a chuťové.

Kůže a přídatné orgány,

Mikroskopická stavba kůže, kožní reliéf - ohybové rýhy, hmatové lišty, ochlupení a jeho typy, mazové žlázy, stavba škáry, štěpnost kůže.
Mamma - stavba, CZ, inervace a lymfatická drenáž.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK