česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Program a podmínky absolvování povinného studijního předmětu anatomie
v kombinovaných bakalářských studijních programech

ANATOMIE - ADIKTOLOGIE, NUTRIČNÍ TERAPEUT (B03076)

Místo: Anatomický ústav, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2 – velká posluchárna (úvodní semináře) a pitevny nebo praktikárny (praktické semináře a demonstrace) – přízemí

Vedoucí studijního předmětu: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Organizace studia bakalářských oborů: Mgr. Alena Kvasilová

Časový rozvrh předmětu: Anatomie je vyučována v zimním semestru prvního roku studia. Výuka zahrnuje přednášky a demonstrace s průběžnou kontrolou znalostí. Zakončena zápočtem na konci zimního semestru.

Semináře: podle syllabu; principy stavby orgánů a orgánových systémů a jejich topografické vztahy.

Praktické demonstrace: podle syllabu; demonstrace orgánů a jejich uložení, průběžná kontrola znalostí:

Pro účast na praktických demonstracích je třeba mít bílý plášť, přezůvky, rukavice, pinzetu a respirátor.

Veškeré potřebné přednášky jsou k dispozici v moodle (pdf soubory) a je posílena praktická prezenční výuka, aby byla více individuální. Je doporučeno všem studentům, aby si do začátku praktické výuky prohlédli a pročetli příslušné prezentace a v rámci praktické výuky konzultovali s vyučujícími případné nejasnosti.

Náplň předmětu: základy makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci.

Seznam literatury doporučené ke studiu je uveřejněn na samostatné webové stránce.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány: základy anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů v normě a jejich praktická aplikace.

Podmínky udělení zápočtu:

  1. Účast na přednáškách a demonstracích (i distančních seminářích) podle rozpisu studijních skupin. Účast je povinná, případné absence musí být nahrazeny podle e-mailové dohody s Mgr. Kvasilovou
  2. Vědomosti prokázané při průběžných zkoušeních.
  3. Zápočet nebude udělen, nebudou-li absence příslušné výuky nahrazeny.

Zkoušku z anatomie je možné složit ve vypsaných termínech již od zkouškového období v zimním semestru a dále v následujících vypsaných termínech až do konce zkouškového období letního semestru příslušného akademického roku. Účast na zkoušce je podmíněna udělením zápočtu. Zkouška je písemná podle zveřejněných otázek. Pokud student neuspěje v písemném testu ani při druhém opravném termínu (3. termín), pokračuje vzápětí zkouška ústním přezkoušením podle vylosované trojice zveřejněných otázek.

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, e-mailem Mgr. Aleně Kvasilové nebo na sekretariát ústavu.

Posluchači 2. ročníků, kteří nemají zkoušku z anatomie, opakují výuku v celém rozsahu.

Pokud posluchači studovali příbuzný obor v rámci 1. LF nebo na jiné fakultě, kde vykonali zkoušku z anatomie, mohou požádat o její uznání. Bude vždy posuzován její výsledek, rozsah a obsah výuky ve srovnání s aktuálně studovaným oborem. Žádosti o uznání je třeba podat do sekretariátu ústavu nejpozději v prvém týdnu zimního semestru.

Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky projednat s organizátorem studijního předmětu (Mgr. A. Kvasilová) na začátku příslušného semestru.

Veškeré informace o studiu jsou zveřejněny na úřední desce ve vestibulu ústavu a na: anat.lf1.cuni.cz


V Praze dne 12. října 2022

Mgr. Alena Kvasilová

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.


Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK