česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Výuka anatomie:
Povinný studijní předmět ANATOMIE (B3030), ANATOMICKÁ PITVA (B01128)
a KLINICKÁ OROFACIÁLNÍ ANATOMIE (B01158) a VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
pro magisterský studijní program ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
v akademickém roce 2023/2024

Časový rozvrh předmětu: Anatomie (B03030) je vyučována v zimním a letním semestru prvního ročníku. Výuka zahrnuje přednášky (90 hodin), praktická cvičení (60 h) a semináře (30 hodin) a blok anatomické pitvy (40 hodin); celkový počet hodin: v 1. roč. 220 a ve 3. roč. 30, tedy celkem 250 h. Absolvování praktických a pitevních cvičení a seminářů je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Náplň předmětu: principy stavby orgánů a orgánových systémů, jejich prenatální vývoj, makroskopická anatomie a topografické vztahy, to vše s důrazem na funkci a klinický význam především v oblasti hlavy a krku. Neuroanatomie zahrnuje nejen stavbu, ale spoje struktur CNS. Literatura doporučená ke studiu je uvedena na samostatné webové stránce.

Přednášky: 4 hodiny týdně v každém semestru podle syllabů společně se studenty 2. paralelky všeobecného lékařství, ke stažení jsou v prostředí Moodle k dispozici podklady k přednáškám jako většinou ozvučené prezentace. 1. semestr: obecná anatomie a pohybový systém, cévní a lymfatický systém, periferní nervy končetin, topografická anatomie končetin, trávicí a dýchací systém. 2. semestr: močopohlavní systém, srdce, endokrinní orgány, autonomní a hlavové nervy, topografická anatomie hlavy, krku a trupu, centrální nervový systém, smyslové orgány, kůže. 6. semestr: klinicky zaměřená orofaciální anatomie.

Praktická cvičení a semináře: 3 h týdně v 1. a 2. semestru po studijních skupinách podle syllabu praktik a seminářů. Náplní je demonstrace orgánů, kontrola znalostí ústně i písemnými testy a semináře s klinickými souvislostmi. 1. semestr je ukončen zápočtem, 2. semestr zápočtem a zkouškou, 6. semestr klasifikovaným zápočtem.

Anatomická pitva (B01128): 40 h v letním semestru podle rozpisu uvedeném v rozvrhu v odpoledních hodinách dle syllabu pitvy. Kurs je zakončen zápočtem (ústní zkouška, identifikace a popis vypitvaných struktur).

Náplň předmětu v 1. roč.: makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinický význam především v oblasti hlavy a krku. Zimní semestr: obecná anatomie a pohybový systém s důrazem na lebku a svaly hlavy a krku; cévní a lymfatický systém, periferní nervy; trávicí a dýchací systém s důrazem na dutinu ústní a zuby. Letní semestr: močopohlavní systém, srdce, endokrinní orgány, hlavové a autonomní nervy, centrální nervový systém, smyslové orgány a kůže. Předmětem pitvy je preparace všech anatomických struktur hlavy, krku, hrudníku, končetin, zad, břicha a pánve s cílem poznat jejich stavbu a topografické vztahy.

Klinická orofaciální anatomie (B01158): systematická, topografická a klinická anatomie hlavy a krku. Kurz probíhá v letním semestru 3. ročníku a sestává z přednášek (15 hodin) a anatomické pitvy hlavy a krku (15 hodin). Zakončeno klasifikovaným zápočtem a zkouškou.

Znalosti a dovednosti, které mají být studiem anatomie získány: teoretické i praktické znalosti anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů člověka v normě s důrazem na anatomii hlavy a krku.

Volitelné předměty jsou určeny pro posluchače s hlubším zájmem o anatomii: Předměty vázané na anatomickou pitvu: Praktický kurz anatomie pohybového systému (B01200), Praktický kurz topografické anatomie 1 (B01198), Praktický kurz topografické anatomie 2 (B01197), Praktický kurz klinické topografické anatomie (B02092), Praktický kurz anatomie pro ZL (B01945), Praktický kurz orofaciální anatomie (B01199); Základní techniky topografické pitvy (B03532); Anatomie a chirurgie končetinových kloubů (B02085); Klinická anatomie (B00691); Nové směry v morfologickém výzkumu (B00744); Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch (B01248); Srovnávací anatomie obratlovců (B03314); Muskuloskeletální sonografie (B03133); Dráhy CNS 2 s profesorem Faberem (B03599).

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie:

1) Absolvování anatomických předmětů je ukončováno zápočty a Anatomie (B03030) také zkouškou.
2) Podmínky udělení zápočtů:
a) Účast v celém rozsahu na praktických cvičeních a seminářích a v kurzu anatomické pitvy – týká se prezenční i případné distanční výuky. Případné absence je třeba nahradit po dohodě s vyučujícím ihned po ukončení důvodů absence (s jiným studijním kruhem, vypracováním semináře, eseje, předvedením vypracovaných otázek a následným přezkoušením - jde o prokázání průběžné práce a porozumění problematice). Pokud absence nebudou nahrazeny odpovídajícím způsobem, nelze zápočet získat.
b) Vědomosti prokázané při seminářích a v průběžných testech, tak jak jsou vypsány v syllabu – znalosti budou ověřovány na praktiku ústně či testem. Neúspěšné testy lze opravit po domluvě s vyučujícím (nejpozději předposlední týden semestru), ale každý maximálně dvakrát.
c) Pokud student má v posledním týdnu semestru stále neopravené testy, může zápočet získat po absolvování souhrnného testu na posledním praktiku, a to i v případě, že v některém z dílčích testů 3x neuspěl. Neúčast na posledním praktiku nezakládá nárok na psaní souhrnného testu.
d) Zápočty, které nebudou uděleny na konci semestru (na zápočtovém praktiku) a na konci kurzu anatomické pitvy, lze získat na základě písemného testu nebo ústního zkoušení ve dvou opravných termínech ve zkouškovém období, případně na konci následujícího kurzu anatomické pitvy. Případná neúčast na zápočtovém praktiku či kurzu anatomické pitvy musí být řádně omluvena a adekvátně nahrazena.
e) Opravný zápočtový test z Anatomie 1 +2 probíhá formou písemného testu. V případě neúspěchu při druhém opravném termínu následuje ústní přezkoušení na základě vylosovaných otázek v rozsahu znalostí příslušného semestru (ústní přezkoušení probíhá ten samý den jako písemný test).
3) Podmínka účasti na zkoušce z anatomie: oba zápočty z anatomie, zápočet z anatomické pitvy
4) Zkouška z anatomie je skládána ve zkouškovém období na konci 1. ročníku. Zkouška je ústní a zahrnuje praktickou část (pitvu, demonstraci orgánů včetně jejich obrazu v diagnostických zobrazovacích postupech) a teoretickou část podle zveřejněných otázek. Úspěšné absolvování praktické části je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená hodnocení „neprospěl(a)“. Úspěšnou praktickou zkoušku není nutné opakovat při opravných termínech, platí celé zkouškové období (nejdéle však 4 měsíce). Dle Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (Čl. 17 – Zkouška a její průběh – odst. 8) platí: Nezveřejní-li garant předmětu podle odstavce 6 jiné zásady hodnocení, pak u ústní či praktické zkoušky platí, že odpovědi studenta na jednotlivé otázky se klasifikují známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "neprospěl/a" (4); klasifikace odpovědi na jednotlivou otázku „neprospěl/a (4)“ je důvodem pro ukončení celé zkoušky s výsledkem „neprospěl/a“.
5) Ke zkoušce a k opravným termínům zápočtů se studenti hlásí výhradně cestou SIS. Ke každému zkoušení zápočtu a ke zkoušce je vždy nutné se prokázat průkazem studenta či jiným platným dokladem totožnosti. Bez prokázání totožnosti studenta nebude student zkoušen.
6) Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně na sekretariát ústavu (anat@lf1.cuni.cz).
7) Posluchačům s ISP (v meziročníku) dopředu kontaktují sekretariát Anatomického ústavu pro zařazení do konkrétního kruhu.
8) Posluchači s ISP (v meziročníku), kteří opakují, se výuky ANATOMIE (B03030) účastní v plném rozsahu rozsahu, získaný zápočet z ANATOMICKÉ PITVY (B01128) je automaticky uznáván Studijním oddělením.

Veškeré informace o studiu anatomie jsou zveřejňovány:

na úřední desce ve vestibulu ústavu a na webu ústavu anat.lf1.cuni.cz

28. září 2023

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Přednosta Anatomického ústavu

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK