česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Volitelné předměty Anatomického ústavu v zimním semestru

Anatomie a chirurgie končetinových kloubů [B02085]

prof. Bartoníček, doc. Naňka
vždy ve čtvrtek v praktikárně od 14:30 do 16:00

Přednášky jsou určeny studentům 2. - 6. ročníku všeobecného lékařství. Kurs probíhá v druhé polovině zimního semestru.

Náplň: klinická anatomie jednotlivých kloubů v korelaci s nejčastějšími úrazy a onemocněními u dospělých i dětí a způsoby operační léčby.

Způsob výuky: přednášky, video, demonstrace preparátů.

Doporučená literatura: Bartoníček J., Heřt J.: Klinická anatomie velkých končetinových kloubů, Praha, Maxdorf, 2005.

Volitelné předměty Anatomického ústavu v obou semestrech

Základní techniky topografické pitvy [B03532]

dr. Červený
pá+so (ZS); pá+so+ne (LS)

Cílem předmětu je naučit studenty správnému zacházení s chirurgickými a pitevními nástroji, základní preparační dovednosti a postup preparace jednotlivých anatomických krajin. Nedílnou součástí je opakování topografické anatomie a předávání zkušeností z pitevních cvičení.

Volitelné předměty Anatomického ústavu v letním semestru

Klinická anatomie [B0691]

dr. Nováková a zvaní klinici
vybraná úterý ve velké posluchárně od 15:30, od 2. do 7. týdne výuky

Přednášky jsou určeny studentům 1. - 5. ročníku všeobecného lékařství a dokumentují význam anatomie pro další klinické obory a referují o nejnovějších poznatcích a metodách v klinické praxi. Přednášejí renomovaní odborníci z jednotlivých klinik, kteří se specializují na danou problematiku. Na přednášky a diskuzi je vhodné se předem připravit.

Doporučená literatura:
Čihák, R.: Anatomie 1-3. Praha, Grada;
Grim, M., Druga, R.: Základy anatomie 3 díly . Praha, Karolinum, Galén;
Petrovický, P.: Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1.- 3. Martin, Osveta.

Nové směry v morfologickém výzkumu [B0744]

prof. Smetana a další zvaní odborníci
vždy ve středu v rohové praktikárně od 15:30, od 2. do 7. týdne výuky

Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti molekulární morfologie. Přednášejí pracovníci celé řady institucí, kteří jsou renomovanými odborníky v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a vývojové molekulární biologie. Na přednášky a následnou diskusi je třeba se předem připravit.

Doporučená literatura:
Gilbert F.S. Developmental Biology. Sinauer Press, 2000;
Wolpert L: Triumf embrya. Academia, 1995;
Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology, 4th ed., Mosby, 2009;
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie (překlad 10.vydání), Grada, 2011.
Dále je třeba studovat referátové články v domácích a zahraničních časopisech dle tématu přednášky.

Dráhy nervové a klinika jejich poruch [B01248]

dr. Němcová a zvaní klinici
vždy ve středu od 15:30 cestou MS Teams, od 9. do 14. týdne výuky

Cyklus přednášek srovnává neuroanatomické podklady s příznaky neurologických onemocnění, ukazuje jejich diagnostiku a základy léčby. Porovnání anatomického názvosloví s obvyklou klinickou terminologií ulehčuje v pozdějším studiu porozumění vzájemným vztahům funkce a struktury a zlepší i orientaci v obrazech MR. Předmět je organizován jako dvouhodinové přednášky shodné struktury: 1. hodina - anatomický podklad (dr. Němcová), 2. hodina - přednáška (zvaný klinik), diskuse a dotazy.

Doporučená literatura:
Petrovický P. a kol.: Klinická neuroanatomie CNS, Triton, 2007;
Petrovický P.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, 3. díl;
Kandel et al.:Principles of Neural Science;
Učebnice klinických oborů: neurologie, neurochirurgie.

Muskuloskeletální sonografie [B03133]

dr. Mezian, doc. Naňka, dr. Novotný

Výuka praktické sonografie pohybového aparátu probíhá kombinovaně, formou teoretického semináře s následným praktickým cvičením na ultrazvukových přístrojích v menších skupinkách pod pohledem zkušených lékařů-sonografistů. Orientace v sonoanatomii základních krajin končetin (rameno, loket, zápěstí a ruka, kyčel, koleno, hlezno a noha).

Doporučené vyšetřovací protokoly:

Sekce muskuloskeletální sonografie - doporučené vyšetřovací protokoly pro sonografii pohybového aparátu

Srovnávací anatomie obratlovců [B03314]

dr. Gregorovičová
vybraná pondělí v malé posluchárně (2. mezipatro) od 9:00 do 10:30

Výuka zahrnuje seminář koncipovaný jako přednáška + praktická demonstrace na základě přednášky za využití preparátů Muzea srovnávací anatomie Anatomického ústavu 1. LF UK. Plné absolvování semináře je pro získání zápočtu povinné.

Náplň předmětu: celkem 5 seminářů pokrývající skelet z pohledu fylogeneze i ontogeneze obratlovců v porovnání s člověkem.

Doporučená literatura:
Čihák, R. – Anatomie (1) – druhé/třetí vydání 2001/2011
Grim, M., Naňka O., Helekal I. – Atlas anatomie člověka I., II. 2014, 2017
Kardong, K. V. – Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution 2012 (šestá nebo vyšší edice)

Tyto předměty si je možné zapsat až do vyčerpání kapacity na studijním oddělení i na začátku letního semestru.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK