česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

INSTITUTE OF ANATOMY FIRST FACULTY OF MEDICINE
CHARLES UNIVERSITY

History

History of anatomy (only in czech)
History of anatomy in Bohemia I. (only in czech)
History of anatomy in Bohemia II. (only in czech)
History of anatomy in Bohemia III. (only in czech)
History of anatomy in Bohemia IV. (only in czech)
Institut of anatomy 120years ago (only in czech)

Present

Sculpture Thysia
Institute of Anatomy - Reconstruction 1999 - 2002
Charles University Photo Bank

© Institute of Anatomy