česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Povinný studijní předmět Anatomie (B02677, B02678) a Anatomická pitva (B01128) pro magisterský studijní program zubního lékařství v akademickém roce 2016/17

Časový rozvrh předmětu: Anatomie je vyučována v zimním a letním semestru prvního ročníku. Výuka zahrnuje přednášky (90 hodin), praktická cvičení (60 h) a semináře (30 hodin) a blok anatomické pitvy (40 hodin); celkový počet hodin: v 1. roč. 220 a ve 3. roč. 30, tedy celkem 250 h. Absolvování praktických a pitevních cvičení a seminářů je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Přednášky: v ZS 2x týdně podle syllabu, v LS 2x týdně. Přednášky probíhají společně s přednáškami pro 2. paralelku (St + Pá, 9:00- 10:30). Obsah přednášek: principy stavby orgánů a orgánových systémů a topografické vztahy orgánů.

Praktická cvičení a semináře:1x týdně po studijních skupinách podle syllabu praktik a seminářů. Praktika zahrnují výklad a demonstrace orgánů s důrazem na anatomii hlavy a krku, zubů a dutiny ústní. Kontrola znalostí je ústní i písemná (testy) a praktika jsou zakončena zápočtem na konci zimního a letního semestru.

Anatomická pitva: 40 h v letním semestru podle rozpisu uvedeném v rozvrhu. Je pitvána hlava, krk, hrudník, břicho a pánev a končetiny. Pitva je zakončena zápočtem (ústní zkouška založená na identifikaci a popisu vypitvaných struktur).

Náplň předmětu: makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinický význam především v oblasti hlavy a krku. Zimní semestr: obecná anatomie a pohybový systém s důrazem na lebku a svaly hlavy a krku; cévní a lymfatický systém, periferní nervy; trávicí a dýchací systém s důrazem na dutinu ústní a zuby. Letní semestr: močopohlavní systém, srdce, endokrinní orgány, hlavové a autonomní nervy, centrální nervový systém, smyslové orgány a kůže.

Seznam literatury doporučené ke studiu je uveden samostatně.

Na předmět anatomie v 1. ročníku navazuje ve 3. ročníku povinný předmět Klinická orofaciální anatomie (30 h). Je určen pouze pro posluchače zubního lékařství.

Volitelné předměty jsou určeny pro posluchače s hlubším zájmem o anatomii: klinická anatomie (691); vývojová a experimentální morfologie, buněčná terapie (1361); dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch (1248), praktický kurs orofaciální anatomie (1199) – od 4. roč., praktický kurs topografické anatomie 2 (1197) – od 2. roč.

Znalosti a dovednosti, které mají být studiem anatomie získány: teoretické i praktické znalosti anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů člověka v normě s důrazem na anatomii hlavy a krku.

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie:

1) Absolvování předmětu anatomie je ukončováno zápočty a zkouškou.
2) Zápočty jsou udělovány na konci 1. a 2. semestru, zápočet z anatomické pitvy na konci kursu.
3) Podmínky udělení zápočtů:
a) Účast na praktických cvičeních a seminářích a v kursu anatomické pitvy podle rozvrhu a rozpisu studijních skupin. Účast je vyžadována v celém rozsahu, případné absence je třeba nahradit po dohodě s vyučujícím ihned po ukončení důvodů absence. Pokud absence nebudou nahrazeny odpovídajícím způsobem, nelze započet získat.
b) Vědomosti prokázané při praktiku a seminářích a v testech (to znamená, že všechny testy musí být úspěšně absolvovány). Neúspěšné testy lze opravit po domluvě s vyučujícím, ale každý maximálně dvakrát.
c) Zápočty, které nebudou uděleny na konci semestru (na zápočtovém praktiku) lze získat na základě písemného testu ve dvou opravných termínech ve zkouškovém období. V případě neúspěchu v testu při druhém opravném termínu bude student hned po testu ústně přezkoušen. Zápočty, které nebudou uděleny při ústním zkoušení na konci kursu anatomické pitvy, mohou být uděleny ve dvou opravných termínech na konci následujícího kursu pitvy či ve zkouškovém období.
4) Podmínka účasti na zkoušce z anatomie: zápočty z anatomie 1 a 2, zápočet z anatomické pitvy.
5) Zkouška z anatomie je skládána ve zkouškovém období na konci 1. ročníku. Zkouška je písemná a ústní a zahrnuje písemný test, praktickou část (pitvu, demonstraci orgánů včetně jejich obrazu v diagnostických zobrazovacích postupech) a teoretickou část podle zveřejněných otázek. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená hodnocení neprospěl(a). To však neplatí při druhém opravném termínu, kdy ústní zkouška následuje i při neúspěchu v písemném testu. Úspěšný test a úspěšnou praktickou zkoušku není nutné opakovat při opravných termínech, platí celé zkouškové období, nejdéle však 4 měsíce.
6) Ke zkoušce a k opravným termínům zápočtů se studenti hlásí přes SIS. Ke každému zkoušení zápočtu a ke zkoušce je vždy nutné donést studijní průkaz (index). Bez indexu nebude student zkoušen.
7)Posluchači s ISP musí časový plán výuky projednat s vedoucím studijního předmětu na začátku příslušného semestru.
8)7)Posluchači v meziročníku se k zápisu do jednotlivých studijních skupin pro výuku Anatomie 2 dostaví do sekretariátu Anatomického ústavu v posledním týdnu zimního zkouškového období. Při zápisu bude snaha vyhovět studentům, ale bude brán ohled i na to, aby počet studentů v jednotlivých skupinách zůstal vyrovnaný.

Veškeré informace o studiu anatomie jsou zveřejňovány:

na úřední desce ve vestibulu ústavu,
www.lf1.cuni.cz
anat.lf1.cuni.cz

září 2016Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK