česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Volitelné předměty Anatomického ústavu v zimním semestru

Anatomie a chirurgie končetinových kloubů [B02085]

prof. Bartoníček, doc. Naňka
vždy ve čtvrtek v praktikárně od 14:30 do 16:00

Přednášky jsou určeny studentům 3. - 6. ročníku všeobecného lékařství. Kurs probíhá v druhé polovině semestru. Náplní je klinická anatomie jednotlivých kloubů v korelaci s nejčastějšími úrazy a onemocněními u dospělých i dětí a způsoby operační léčby. Způsob výuky: přednášky, video, demonstrace preparátů.

Doporučená literatura: Bartoníček J., Heřt J.: Klinická anatomie velkých končetinových kloubů, Praha, Maxdorf, 2005.

Volitelné předměty Anatomického ústavu v letním semestru

Klinická anatomie [B0691]

dr. Nováková a zvaní klinici
vždy v úterý v velké posluchárně od 15:30

Přednášky jsou určeny studentům 1. - 5. ročníku všeobecného lékařství a dokumentují význam anatomie pro další klinické obory a referují o nejnovějších poznatcích a metodách v klinické praxi. Přednášejí renomovaní odborníci z jednotlivých klinik, kteří se specializují na danou problematiku. Na přednášky a diskuzi je vhodné se předem připravit.

Doporučená literatura: Čihák, R.: Anatomie 1-3. Praha, Grada;
Grim, M., Druga, R.: Základy anatomie 3 díly . Praha, Karolinum, Galén;
Petrovický, P.: Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1.- 3. Martin, Osveta.

Vývojová a experimentální morfologie, buněčná terapie [B0744, B01361]

prof. Grim, prof. Smetana
vždy ve středu v velké posluchárně od 15:30

Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti molekulární morfologie. Přednášejí pracovníci celé řady institucí, kteří jsou renomovanými odborníky v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a vývojové molekulární biologie. Na přednášky a následnou diskusi je třeba se předem připravit.

Doporučená literatura: Gilbert F.S. Developmental Biology. Sinauer Press, 2000;
Wolpert L: Triumf embrya. Academia, 1995;
Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology, 4th ed., Mosby, 2009;
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie (překlad 10.vydání), Grada, 2011.
Dále je třeba studovat referátové články v domácích a zahraničních časopisech dle tématu přednášky.

Dráhy nervové a klinika jejich poruch [B01248]

dr. Nemcová a zvaní klinici
vždy v úterý od 15:30 v velké posluchárně AU

Cyklus přednášek srovnává neuroanatomické podklady s příznaky neurologických onemocnění, ukazuje jejich diagnostiku a základy léčby. Porovnání anatomického názvosloví s obvyklou klinickou terminologií ulehčuje v pozdějším studiu porozumění vzájemným vztahům funkce a struktury a zlepší i orientaci v obrazech MR. Předmět je organizován v dvouhodinových přednášek shodné struktury:1. hodina - anatomický podklad (prof. Petrovický), 2. hodina - přednáška klinika (viz syllabus), diskuse a dotazy.

Doporučená literatura: Petrovický P. a kol.: Klinická neuroanatomie CNS, Triton, 2007;
Petrovický P.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, 3. díl;
Kandel et al.:Principles of Neural Science;
Učebnice klinických oborů: neurologie, neurochirurgie.

Je možné si tyto předměty zapsat až do vyčerpání kapcity na studijním oddělení i na začátku letního semestru.

Naňka, Nováková, Grim, Smetana, Petrovický

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK