česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Povinný studijní předmět Anatomie 1,2 (B002667, B002668) a Anatomická pitva 1,2 (B00617, B02240) pro magisterský studijní program lékařství v 1. a 2. semestru akademického roku 2016/17. Předmět Klinická topografická anatomie (B01312) je vyučován v 7. semestru.

Anatomie je vyučována především v prvých dvou semestrech. Výuka zahrnuje přednášky (120 h), praktická cvičení (60 h), semináře (30 h) a dva bloky pitvy (58 h). Další úsek anatomie, klinicky zaměřená topografická anatomie, je zařazena jako odpolední blok na začátek zimního semestru 4. ročníku (36 h) a je ukončována klasifikovaným zápočtem. Celkový počet hodin: 304. Absolvování praktických a pitevních cvičení a seminářů je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Náplň předmětu: principy stavby orgánů a orgánových systémů, jejich prenatální vývoj, makroskopická anatomie a topografické vztahy, to vše s důrazem na funkci a klinický význam. Neuroanatomie zahrnuje nejen stavbu, ale spoje struktur CNS. Literatura doporučená ke studiu je uvedena na samostatné webové stránce.

Přednášky: 4 hodiny týdně v každém semestru podle syllabů ve dvou paralelních skupinách. 1. semestr: obecná anatomie a pohybový systém, cévní a lymfatický systém, periferní nervy končetin, topografická anatomie končetin, trávicí a dýchací systém. 2. semestr: močopohlavní systém, srdce, endokrinní orgány, autonomní a hlavové nervy, topografická anatomie hlavy, krku a trupu, centrální nervový systém, smyslové orgány, kůže. 7. semestr: klinicky zaměřená topografická anatomie.

Praktická cvičení/semináře: 3 h týdně v 1. a 2. semestr po studijních skupinách podle syllabu praktik a seminářů. Náplní je demonstrace orgánů, kontrola znalostí ústně i písemnými testy a semináře s klinickými souvislostmi. 1. semestr je ukončen zápočtem, 2. sem. zápočtem a zkouškou, 7. sem. klasifikovaným zápočtem.

Anatomická pitva 1 a 2: v 1. a ve 2. semestru celkem 58h podle studijních skupin ve dvou blocích podle rozvrhu v odpoledních hodinách dle syllabu pitvy. Kurs je zakončen zápočtem (ústní zkouška, identifikace a popis vypitvaných struktur). Předmětem pitvy 1 je preparace všech anatomických struktur končetin a preparace svalů trupu s cílem poznat jejich stavbu a topografické vztahy. Předmětem pitvy 2 je preparace všech anatomických struktur hlavy, krku, hrudníku, zad, břicha a pánve s cílem poznat jejich stavbu a topografické vztahy.

Znalosti a dovednosti, které mají být studiem anatomie získány: teoretické i praktické znalosti makroskopické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů.

Volitelné předměty jsou určeny pro posluchače s hlubším zájmem o anatomii: klinická anatomie (691); vývojová a experimentální morfologie, buněčná terapie (744, 1361); dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch (1248), anatomie a chirurgie končetinových kloubů (2085), a předměty vázané na anatomickou pitvu: praktický kurs anatomie pohybového systému (1200), praktický kurs topografické anatomie 1 (1198), praktický kurs topografické anatomie 2 (1197), praktický kurs klinické topografické anatomie (2092).

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie:

1) Absolvování anatomických předmětů je ukončováno zápočty a anatomie 2 také zkouškou.
2) Podmínky udělení zápočtů:
a) Účast na praktických cvičeních a seminářích a v kursech anatomické pitvy podle rozvrhu a rozpisu studijních skupin. Účast je vyžadována v celém rozsahu, případné absence je třeba nahradit po dohodě s vyučujícím ihned po ukončení důvodu absence.Pokud absence nebudou nahrazeny odpovídajícím způsobem, nelze započet získat.
b) Vědomosti prokázané při seminářích a v testech (to znamená, že všechny testy musí být úspěšně absolvovány). Neúspěšné testy lze opravit po domluvě s vyučujícím, ale každý maximálně dvakrát.
c) Zápočty, které nebudou uděleny na konci semestru (na zápočtovém praktiku) lze získat na základě písemného testu ve dvou opravných termínech ve zkouškovém období. V případě neúspěchu v testu při druhém opravném termínu bude student hned po testu ústně přezkoušen. Zápočty, které nebudou uděleny při ústním zkoušení na konci kursu anatomické pitvy, mohou být uděleny ve dvou opravných termínech na konci následujícího kursu pitvy či ve zkouškovém období.
Případná neúčast na zápočtovém praktiku musí být řádně omluvena.
3) Podmínka účasti na zkoušce z anatomie: zápočty z anatomie 1 a 2, zápočet z anatomické pitvy 1 a 2.
4) Zkouška z anatomie je skládána ve zkouškovém období na konci 1. ročníku. Zkouška je písemná a ústní a zahrnuje písemný test, praktickou část (pitvu, demonstraci orgánů včetně jejich obrazu v diagnostických zobrazovacích postupech) a teoretickou část podle zveřejněných otázek. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená hodnocení neprospěl(a). To však neplatí při druhém opravném termínu, kdy ústní zkouška následuje i při neúspěchu v písemném testu. Úspěšný test a úspěšnou praktickou zkoušku není nutné opakovat při opravných termínech, platí celé zkouškové období (nejdéle však 4 měsíce) a při opravných termínech není nutné je opakovat.
5) Ke zkoušce a k opravným termínům zápočtů se studenti hlásí výhradně cestou SIS. Ke každému zkoušení zápočtu a ke zkoušce je vždy nutné donést studijní průkaz (index). Bez indexu nebude student zkoušen.
6) Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně na sekretariát ústavu.
7) Posluchačům s ISP je doporučeno projednat časový plán výuky na začátku příslušného semestru.
8) Posluchači v meziročníku se k zápisu do jednotlivých studijních skupin pro výuku Anatomie 2 dostaví do sekretariátu Anatomického ústavu v posledním týdnu zimního zkouškového období. Při zápisu bude snaha vyhovět studentům, ale bude brán ohled i na to, aby počet studentů v jednotlivých skupinách zůstal vyrovnaný.

Veškeré informace o studiu anatomie jsou zveřejňovány:

na úřední desce ve vestibulu ústavu,
www.lf1.cuni.cz
anat.lf1.cuni.cz

19. září 2017 Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK