česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Program a podmínky absolvování povinného studijního předmětu anatomie v bakalářských studijních programech

Anatomie - adiktologie, nutriční terapeut, všeobecná sestra

Místo: Anatomický ústav, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2 – velká posluchárna - přízemí

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Organizace studia bakalářských oborů: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Časový rozvrh předmětu: Anatomie je vyučována v zimním semestru prvního roku studia. Výuka zahrnuje přednášky a demonstrace. Absolvování demonstraci je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Přednášky podle syllabu; principy stavby orgánů a orgánových systémů a jejich topografické vztahy (velká posluchárna anatomického ústavu v přízemí).

Praktické demonstrace podle syllabu; demonstrace orgánů a jejich uložení, průběžná kontrola znalostí: zakončeno zápočtem na konci zimního semestru. Pro účast na praktických demonstracích je třeba mít bílý plášť, přezůvky, rukavice a pinzetu.

Náplň předmětu: základy makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci.
Zimní semestr: anatomická terminologie, pohybový aparát, gastrointestinální systém, oběhový a lymfatický systém, respirační systém, urogenitální systém, periferní a centrální nervový systém, smyslové orgány, kůže. Detailní rozpis je uveden v obsahové náplni předmětu. Seznam literatury doporučené ke studiu je uveřejněn na samostatné webové stránce.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány: základy anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů v normě a jejich praktická aplikace.

Podmínky udělení zápočtů:

a) účast na praktických cvičeních a demonstracích a v kursu anatomické pitvy podle rozpisu studijních skupin. Účast je povinná, případné absence musí být nahrazeny podle dohody s vyučujícím.

b) vědomosti prokázané při průběžných a závěrečných ústních a písemných testech.

c) Zápočty, které nebyly přiznány v jednotlivých semestrech a kursech lze získat přezkoušením ve dvou opravných termínech. Poslední opravný termín bude vypsán ve zkouškovém období.

d) Zápočet však nebude udělen a opakovaně zkoušen, nebudou-li absence příslušné výuky nahrazeny po dohodě s vyučujícím.

Zkouška z anatomie je skládána ve zkouškovém období po 1. a 2. semestru. Účast na zkoušce je podmíněna udělením všech zápočtů. Zkouška je ústní a zahrnuje praktickou část (demonstraci orgánů) a teoretickou část podle zveřejněných otázek. Při opravných termínech není nutné opakovat úspěšnou praktickou zkoušku.

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně na sekretariát ústavu.

Posluchači, kteří opakují 1. ročník a nemají zkoušku z anatomie, musí absolvovat výuku v plném rozsahu.

Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím studijního předmětu na začátku příslušného semestru.

Doporučená literatura:
Naňka O., Elišková O. : Přehled anatomie, 3. vyd., Galén, 2015 nebo 2. vydání, 2009

Veškeré informace o studiu jsou zveřejněny na úřední desce ve vestibulu ústavu a na: anat.lf1.cuni.cz

Praha, 12. 9. 2017

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK