česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Program a podmínky absolvování povinného studijního předmětu anatomie v bakalářských studijních programech

Anatomie - adiktologie (2800), ergoterapie (2852), fyzioterapie (2852), nutriční terapie (2800), všeobecná sestra (2799), porodní asistentka (2799)

Místo: Anatomický ústav, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Organizace studia bakalářských oborů: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Časový rozvrh předmětu: Anatomie je vyučována v zimním (13 týdnů) a letním semestru (11 týdnů) prvního roku studia. Výuka zahrnuje přednášky a demonstrace. Absolvování demonstraci je povinné, účast na přednáškách je doporučena.

Přednášky podle syllabu; principy stavby orgánů a orgánových systémů a jejich topografické vztahy - středa 12:45 - 14:30 v malé posluchárně anatomického ústavu

Praktické demonstrace podle syllabu, vždy v lichém týdnu, dle rozvrhu; demonstrace orgánů a jejich uložení, průběžná kontrola znalostí: zakončeno zápočtem na konci zimního a letního semestru.

Pouze pro studující ergoterapie a fyzioterapie: Anatomická pitva pohybového systému – odpolední blok demonstrací a pitvy končetin ukončený zápočtem (7.1.- 14.1. 2019).

Náplň předmětu: základy makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci.
Zimní semestr: anatomická terminologie, pohybový aparát, gastrointestinální systém, oběhový a lymfatický systém.
Letní semestr: respirační systém, urogenitální systém, periferní a centrální nervový systém, smyslové orgány, kůže.
Detailní rozpis je uveden v obsahové náplni předmětu. Seznam literatury doporučené ke studiu je uveřejněn na samostatné webové stránce.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány: základy anatomické stavby lidského těla a termínů používaných v lékařských oborech k popisu orgánů v normě a jejich praktická aplikace.

Podmínky udělení zápočtů:

a) účast na praktických cvičeních a demonstracích a v kursu anatomické pitvy podle rozpisu studijních skupin. Účast je povinná, případné absence musí být nahrazeny podle dohody s vyučujícím co nejdříve po ukončení důvodů absence.

b) vědomosti prokázané při praktiku a seminářích a v testech (to znamená, že všechny testy musí být úspěšně absolvovány). Neúspěšné testy lze opravit po domluvě s vyučujícím, ale každý maximálně dvakrát.

c) Zápočty z praktik, které nebudou uděleny na konci semestru (na zápočtovém praktiku), lze získat na základě písemného testu ve dvou opravných termínech ve zkouškovém období. V případě neúspěchu v testu při druhém opravném termínu bude student hned po testu ústně přezkoušen. Zápočty, které nebudou uděleny při ústním zkoušení na konci kursu anatomické pitvy, mohou být uděleny ve dvou opravných termínech na konci následujícího kursu pitvy či ve zkouškovém období.

d) Zápočet však nebude udělen a opakovaně zkoušen, nebudou-li absence příslušné výuky nahrazeny po dohodě s vyučujícím.

Zkouška z anatomie je skládána zkouškovém období po 2. semestru. Účast na zkoušce je podmíněna udělením všech zápočtů. Zkouška je ústní a zahrnuje praktickou část (demonstraci orgánů) a teoretickou část podle zveřejněných otázek. Při opravných termínech není nutné opakovat úspěšnou praktickou zkoušku.

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně na sekretariát ústavu.

Posluchači, kteří opakují 1. ročník a nemají zkoušku z anatomie, nebo studovali na 1. LF v jiném oboru mohou požádat o uznání zápočtu za zimní semestr. Źádosti o uznání zápočtu je třeba podat do sekretariátu ústavu nejpozději v prvém týdnu zimního semestru.

Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky projednat s vedoucím studijního předmětu na začátku příslušného semestru.

Posluchači v meziročníku se k zápisu do jednotlivých studijních skupin pro výuku Anatomie 2 dostaví do sekretariátu Anatomického ústavu v posledním týdnu zimního zkouškového období. Při zápisu bude snaha vyhovět studentům, ale bude brán ohled i na to, aby počet studentů v jednotlivých skupinách zůstal vyrovnaný.

Veškeré informace o studiu jsou zveřejněny na úřední desce ve vestibulu ústavu a na: anat.lf1.cuni.cz

Praha, 25. 9. 2018

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK